Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-11

Sprawa ze skargi W. P. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

III SA/Gd 799/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-16

Sprawa ze skargi M. K. na uchwalę Rady Miejskiej w przedmiocie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta z powodu nieudzielania absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta [...] za 2012 r.

III SA/Gd 864/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Powiatu [...] w sprawie zatwierdzenia koncepcji przebudowy mostu drogowego

III SA/Gd 792/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium