Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 180/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

Działalność zakładu ubezpieczeń, polegająca na odsprzedaży pojazdów i innych przedmiotów odzyskanych oraz powypadkowych, nie mieściła się w pojęciu działalności ubezpieczeniowej. Skoro zakład ubezpieczeniowy zamiast realizowania zawartej umowy ubezpieczenia zdecydował się na przejęcie na swoją własność przedmiotów ubezpieczenia, a następnie dokonywał ich sprzedaży, to nie było podstaw do przyjęcia, że sprzedaż ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach.

I SA/Łd 830/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-11

1. O zobowiązaniach spółki można mówić dopiero od dnia wpisu do rejestru handlowego. W okresie do uzyskania wpisu spółka nie mogła się zobowiązać do ponoszenia kosztów prac określanych jako inwestycyjne.~2. Z odrębności /autonomii/ przepisów prawa podatkowego wynika między innymi, że ocenie organów podatkowych podlegają skutki podatkowe zawieranych umów. Odmiennie niż w prawie prywatnym /cywilnym/ w sferze publicznego prawa podatkowego stosuje się regułę, iż dozwolone jest jedynie to, co wynika ...

III SA 2322/98 - Wyrok NSA z 1999-02-16

Na gruncie postępowania administracyjnego ma w pełni zastosowanie zasada, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Wyciąganie jednak dla strony negatywnych skutków, w razie nieprzedstawienia przez stronę określonych dowodów, jest możliwe po uprzednim zakreśleniu stronie terminu do dostarczenia tych dowodów.

III SA 7550/98 - Wyrok NSA z 1999-10-08

1. Na równi z zaległością podatkową traktuje się zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, chyba że wykaże on, iż nie nastąpiło to z jego winy. Jest zatem rzeczą oczywistą, że to podatnik musi udowodnić brak swojej winy - nie muszą jej wykazywać organy podatkowe.~2. Zawierając umowę o dzieło z biurem podatkowym, podatnik nie przeniósł na nie swojej odpowiedzialności w sferze zobowiązań podatkowych.

III SA 5052/98 - Wyrok NSA z 1999-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w C. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieistnienia obowiązku podatkowego i zwrot opłaty skarbowej pobranej przez notariusza

I SA/Po 1243/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-25

1. Naczelny Sąd Administracyjny badając legalność decyzji organów podatkowych w przypadku sporów o zasadność stosowania preferencyjnej stawki VAT, ocenia przede wszystkim zachowanie określonej procedury klasyfikacji wyrobów przez uprawnione do tego organy państwowej administracji statystycznej lub działające na ich zlecenie tzw. jednostki autorskie. Sąd administracyjny nie może w tego rodzaju sprawach kwestionować ani samej konstrukcji Systematycznego Wykazu Wyrobów, ani też przyjętych w SWW zas...

III SA 7542/98 - Wyrok NSA z 1999-10-14

Kondycja finansowo-ekonomiczna podmiotu ubiegającego się o umorzenie zaległości podatkowej, a nie jego cele statutowe, jest okolicznością pierwszoplanową z punktu widzenia przesłanek określonych w art. 67 par. 1 ustawy - Ordynacji podatkowej /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./.

III SA 1326/98 - Wyrok NSA z 1999-01-05

stwierdza nieważność decyzji.

I SA/Po 753/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Gd 2062/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-08-20

Zwolnienie od opłaty skarbowej, przewidziane w części pierwszej art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./, jest zwolnieniem podmiotowym i dotyczy podatników VAT, bez względu na to, czy płacą oni podatek od towarów i usług, czy też są od tego podatku zwolnieni.
1   Następne >   +2   +5   +10   15