Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

II SA/Go 596/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-19

Sprawa ze skargi D.S. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby Oddala skargę

II SA/Bk 613/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zwolnienia ze służby w policji

I OSK 175/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Służby Celnej

II SA/Go 481/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie naruszenia dyscypliny

II SA 2818/95 - Wyrok NSA z 1996-01-05

Skarga Andrzeja P. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy mianowania na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed powołaniem i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kuratora Oświaty.

II SA 2348/93 - Wyrok NSA z 1994-01-20

Skarga Haliny B. na decyzję Ministra (...) w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

II SA/Wa 285/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem mianowanym

OSK 357/04 - Wyrok NSA z 2004-08-19

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi Krzysztofa K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Marszałku Sejmu (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

II SA/Bk 612/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zwolnienia ze służby w policji

I OSK 924/06 - Wyrok NSA z 2007-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odwołania ze stanowiska uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania
1   Następne >   +2   +5   7