Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SAB/Wa 4/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

II GSK 57/13 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz R. B. 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

VI SAB/Wa 31/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-13

Sprawa ze skargi S. w G. na przewlekłość postępowania Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku

VI SAB/Wa 15/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-25

Sprawa ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na przewlekłość Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie z wniosku o przeprowadzenie postępowania kontrolnego w ramach przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

II GSK 916/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Roberta B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

II GSK 4472/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie w...

II GSK 3749/17 - Wyrok NSA z 2018-04-19

Skarga kasacyjna na bezczynność oraz przewlekłość postępowania Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

II GSK 1619/18 - Wyrok NSA z 2018-11-29

Skargi kasacyjne E. S.A. w Warszawie i Komisji Nadzoru Finansowego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. S.A. w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych

VI SAB/Wa 60/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

Sprawa ze skargi A. S.A. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy papierowej

VI SAB/Wa 63/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-22

Sprawa ze skargi E. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. stwierdza, że Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zobowiązuje Komisję Nadzoru Finansowego do wydania decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia...
1   Następne >   2