Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III RN 5/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-03-05

Sprawa ze skargi Biuletynu Studentów Politechniki Wrocławskiej 'Studentka' na odmowę udzielenia informacji przez Najwyższą Izbę Kontroli na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA w Warszawie (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu II SA/Wr 1655/97

III AO 24/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie (...) o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Najwyższego (...) postanowił: odrzucić skargę.

III CKN 871/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-11-17

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa J. Spółdzielni Pracy w likwidacji w J.-G., przeciwko Gminie J.-G., o ustalenie na skutek kasacji pozwanej od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu , (...),

I CKN 820/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-09-03

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Ireny K. przeciwko Markowi i Joannie małżonków B. o rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie , (...) postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne i nie obciążać powódki kosztami postępowania kasacyjnego.

III CZ 92/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-07-30

Wniosek Stefana J., z udziałem Kazimiery O., Tadeusza i Henryki małżonków J., o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, na skutek zażalenia uczestników postępowania Tadeusza i Henryki małżonków J. na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w T. , (...),