Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Op 54/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Op 54/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Op 118/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-25

Sprawa ze skargi H. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 1) zobowiązuje Wojewodę Opolskiego do wydania aktu lub do dokonania czynności w przedmiocie wniosku skarżącej , w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy,

II SA/Op 277/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-29

Skarga I. O. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 277/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Op 471/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Op 3/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Op 4/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy