Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 3472/18 - Wyrok NSA z 2020-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2/ zasądza od Ministra Rozwoju ...

I OSK 1354/18 - Wyrok NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Kr 960/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego

II SA/Łd 300/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

I OSK 3311/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 4356/18 - Postanowienie NSA z 2020-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 1022/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego

II SA/Kr 374/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1317/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

Sprawa ze skargi J. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 185/18

II GSK 651/20 - Wyrok NSA z 2020-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia
1   Następne >   +2   +5   +10   19