Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 2044/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Przemyślu z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1920/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 1919/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Kr 847/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postepowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 39/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

skargę kasacyjną Ministra Skarbu Państwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SA/Rz 1770/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-05

Skarga na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OSK 1204/15 - Wyrok NSA z 2017-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 807/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SAB/Wa 1690/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1163/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

Sprawa ze skargi P. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 170/15
1   Następne >   +2   +5   +10   54