Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1684/19 - Wyrok NSA z 2019-09-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy uchyla punkt trzeci zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

II OSK 1683/19 - Wyrok NSA z 2019-09-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony uchyla punkt trzeci zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

II OSK 1685/19 - Wyrok NSA z 2019-09-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy uchyla punkt trzeci zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

III SAB/Gl 123/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 165/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Wr 360/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-04

Sprawa ze skargi V. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Do. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy.

III SAB/Gl 183/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-05

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 195/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców