Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OSK 1684/19 - Wyrok NSA z 2019-09-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy uchyla punkt trzeci zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

II OSK 1683/19 - Wyrok NSA z 2019-09-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony uchyla punkt trzeci zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

II OSK 1685/19 - Wyrok NSA z 2019-09-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy uchyla punkt trzeci zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

III SAB/Gl 123/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 165/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Wa 31/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

Sprawa ze skargi A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [...] sp. k. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przez Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w W. 1. stwierdza, że Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w W. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Naczelnika [...] Urz...

III SAB/Wr 360/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-04

Sprawa ze skargi V. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Do. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy.

III SAB/Gl 183/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-05

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 195/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 251/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-17

Sprawa ze skargi M. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą
1   Następne >   2