Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1266/14 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezydenta Miasta G. wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1546/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu