Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 3831/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej C. [...] w W., P. G., P. Z., J. B., D. C., I. G., T. K., E. K., L. C. na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy pr...

I OSK 3129/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 804/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze sprzeciwu M. Z. oraz S.sp. z o.o. sp.k. w[...] od decyzji SKO w[...] , nr [...]w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

I OZ 486/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w formie usług opiekuńczych

II FZ 453/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II GSK 804/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II GSK 805/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II OZ 698/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg T. z siedzibą w O., Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w R., T. w Warszawie na postanowienie SKO w T. z d...

II OZ 468/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO znak [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II GZ 228/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie p...
1   Następne >   3