Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 346/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...} nr [...] w przedmiocie odmowy nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa

II OZ 297/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

I OSK 602/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Skargi kasacyjne Prezydenta Miasta [...], Spółdzielni Mieszkaniowej 'C.' od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktów ustanawiających przymusowy zarząd nad przedsiębiorstwem

I OSK 997/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uwłaszczenia państwowej osoby prawnej

I OSK 1384/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 68/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycie mienia przez gminę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I OSK 981/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na wejście na grunt

I OSK 904/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OSK 390/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy prawa strony w postępowaniu uwłaszczeniowym

I OSK 1147/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
1   Następne >   2