Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie [...] Parku Krajobrazowego im. [...] przyznaje adwokatowi L. R. z Kancelarii Prawniczej [...] w W. przy ul. [...] ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł, powiększoną o kwotę 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych...

II SA/Go 350/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-07-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie uchwały Rady Miasta nr [...] w sprawie planu gospodarowania odpadami

II OSK 218/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

IV SO/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Ol 56/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi '[...]' Parku Krajobrazowego w K. na rozporządzenie Wojewody '[...]' z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie uchylenia rozporządzenia w sprawie planu ochrony '[...]' Parku Krajobrazowego

IV SA/Wa 486/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

Sprawa ze skargi M. P. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie [...] Obszaru Chronionego Krajobrazu

II OSK 729/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania budynku inwentarskiego

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Gd 820/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-08-09

Sprawa ze skargi A. i A. B. na zarządzenie Wojewody w przedmiocie utworzenia rezerwatu przyrody

II SA/Gl 1281/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

skarg A. M. i A. M., Zakładó A. M., A.M. Spółka Jawna z siedzibą w C. oraz A. P. i W. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi powiatowej
1   Następne >   +2   +5   +10   29