Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 265/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

II SA/Op 452/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu, w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 480/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 327/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 279/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne

II SA/Op 348/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cisek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu gminy

II SA/Op 469/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Op 458/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

II SA/Op 462/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie

II SA/Op 365/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
1   Następne >   2