Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II SA/Op 508/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane uchyla zaskarżone postanowienie.

I SA/Wa 516/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Marszałka Województwa [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego