Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 459/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-13

Wniosek J. C. o wyłączenie Przewodniczącego Wydziału I oraz sędziów Wydziału I w sprawie ze skargi J. C. na pismo Burmistrza Łobza stanowiące odpowiedź na skargę

I SAB/Kr 11/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza B., I. zobowiązuje Burmistrza B. do wydania przewidzianego prawem aktu w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku, II. zasądza od Burmistrza B. na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie 100, 00 zł (sto złotych 00/100).

I SA/Kr 423/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku, w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części dotyczącej załącznika nr, 7 do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: 'Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z, art. 233 § 1 Kodeksu Karnego', -stwierdza nieważność uchwały w zaskarżonym zakresie-

I SA/Kr 424/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w części dotyczącej załącznika nr 4 do uchwały, w którym zawarto oświadczenie: 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1, Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', -stwierdza nieważność uchwały w zaskarżonym zakresie-

I SAB/Ol 3/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-07-01

Skarga Spółki A w W. na bezczynność Burmistrza w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2008 - 2013,

I SA/Kr 426/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w części dotyczącej załączników nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały, w których zawarto oświadczenie: 'Oświadczam, że znana jest mi, odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złoże...

I SA/Kr 427/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w części dotyczącej załączników nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały, w których zawarto oświadczenie: 'Oświadczam, że znana jest mi, odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fał...

I SAB/Sz 8/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-13

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi dnia 19 marca 2014 r.

II FSK 2535/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 r.

I SA/Bd 742/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-11-20

Sprawa ze skargi Jerzego R. na wezwanie Burmistrza Miasta A. w przedmiocie uzupełnienia pisma
1   Następne >   +2   4