Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1846/10 oddalającego skargę Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 196/10 stwierdzającego nieważność postanowienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przed...

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 2572/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

I SAB/Wa 158/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 740/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania skargi na działanie dyrekcji Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy [...]

I SA/Wa 1255/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem

I SA/Wa 24/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I SA/Wa 1227/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji uchyla zaskarżone postanowienie.

I SAB/Wa 536/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi M.M. i K.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

I SA/Wa 2037/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów
1   Następne >   2