Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Lu 1060/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia należnego podatku dochodowego za 1993 r.

I SA/Lu 235-236/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-05-05

Za koszt uzyskania przychodów może być uznany tylko taki wydatek, nie wymieniony w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, który pozostaje z uzyskiwanym przychodem w bezpośrednim związku, tj. gdy w normalnych okolicznościach poniesienie wydatku pociąga za sobą uzyskanie określonego przychodu.~Prowadzenie rokowań zmierzających do nabycia majątku, stanowiącego część masy upadłości, samo w sobie nie generuje przychodu, a per...

I SA/Lu 887/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 r.

I SA/Lu 75/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. Ośrodek Zamiejscowy w Z. w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.

I SA/Lu 836/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-10-22

skargę Spółki Akcyjnej w (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług.

I SA/Lu 121/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-17

Jeśli koszty wynajęcia nieruchomości miały bezpośredni związek z osiągniętym przez najemcę przychodem, a podwyższenie wysokości czynszu uzasadnione było zmniejszeniem innych obciążeń najemcy związanych z tą nieruchomością, to zakwestionowanie części kosztów najmu nie znajduje oparcia w przepisach o podatku dochodowym. Tym samym nie mogło być dokonane zmniejszenie podatku naliczonego obniżającego podatek należny o kwotę ustaloną od podwyższonego czynszu.

SA/Lu 691/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-04-26

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji.
1   Następne >   2