Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 21/12 - Wyrok NSA z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

I OSK 534/15 - Wyrok NSA z 2015-11-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

I OSK 74/16 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E.A. na Uchwałę Nr [...] Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie wynajęcia lokalu socjalnego

I OSK 84/16 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B.W. na Uchwałę Nr [...] Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu z zasobu Miasta Stołecznego Warszawy

II OSK 2794/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

I OSK 660/18 - Wyrok NSA z 2019-11-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na uzupełnieniu listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu innego lokalu