Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 2818/95 - Wyrok NSA z 1996-01-05

Skarga Andrzeja P. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy mianowania na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed powołaniem i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kuratora Oświaty.

II SA 2348/93 - Wyrok NSA z 1994-01-20

Skarga Haliny B. na decyzję Ministra (...) w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

II SA 810/90 - Wyrok NSA z 1991-01-30

Skarga Elżbiety P. na decyzję Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody T

II SA 619/89 - Wyrok NSA z 1989-06-30

Skarga Jana D. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem mianowanym i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

II SA 1177/89 - Wyrok NSA z 1989-11-17

skargę Wojciecha D. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy.

II SA 1640/92 - Wyrok NSA z 1992-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w L. nr BP 0561-289/92 utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Rejonowego Biura Pracy w K. - w części dotyczącej pozbawienia skarżącego zasiłku dla bezrobotnych od dnia wyjazdu za granicę - oddalił skargę.

II SA 923/99 - Postanowienie NSA z 1999-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odwołania ze stanowiska Inspektora Kontroli Skarbowej

II SA 1377/96 - Wyrok NSA z 1996-12-02

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji.

II SA 1803/95 - Wyrok NSA z 1995-09-04

Skarga Janusza K. na postanowienie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżone postanowienie.

II SA 451/84 - Wyrok NSA z 1984-04-19

Skarga Ryszarda K. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję dyrektora Urzędu Celnego w Sz.
1   Następne >   +2   4