Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 1365/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rychliki w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 1/ stwierdza nieważność § 21 uchwały Nr VII/45/2014 Rady Gminy Rychliki w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rychliki; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała w części wymienionej w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Op 623/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego

II SA/Ol 859/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie przy zawieraniu umów dzierżawy lub najmu powierzchni dróg wewnętrznych od obowiązku przetargowego trybu zawierania tych umów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 419/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów rekreacji i sportu

II SA/Sz 837/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi B. L. na zarządzenie Prezydenta Miasta K. w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w K.

II SA/Op 105/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Op 220/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego

II SA/Gd 512/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych lub budynków użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom oraz oprocentowania rat z tytułu nabycia stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały.