Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1765/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu S. , nr [...] w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu s. na rok 2014

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie lokalnego programu pomocy społecznej promującej rodziny wielodzietne

II SA/Po 1335/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OSK 3091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłk...

II OSK 3270/14 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w Ł. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych...

II SA/Op 623/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego

II SA/Ol 1061/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

IV SA/Wr 648/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego, w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 2 we fragmencie 'posiada osobowość prawną i', § 4 ust. 2

III SA/Wr 998/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 10 ust. 4 uchwały nr [...] Rady Gminy C. z dnia [...] r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w C.

IV SA/Po 90/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
1   Następne >   2