Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3270/14 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w Ł. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych...

II SA/Ol 1061/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

III SA/Wr 998/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 10 ust. 4 uchwały nr [...] Rady Gminy C. z dnia [...] r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w C.

II SA/Sz 769/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet delegatów za udział w posiedzeniach Zgromadzenia i komisjach Związku

III SA/Lu 1319/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] w sprawie ustalenie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.