Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 1458/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Gl 1056/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Gl 1076/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi

II SA/Gl 103/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie opinii o zgodności projektowanego podziału nieruchomości gruntowej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżących o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Gl 275/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 275/12

II SA/Gl 941/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie i wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia

II SA/Gl 1177/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 667/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości w kwestii wniosku pełnomocnika skarżących o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi

II SA/Gl 2000/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Gl 686/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi
1   Następne >   3