Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 123/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-06-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta udziałów i akcji Gminy Miasta w spółkach prawa handlowego 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 2, 4 i 5, 2. określa, że zaskarżona uchwała w części opisanej w punkcie pierwszym wyroku nie może być wykonana.

I OSK 3175/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Olsztyn w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych

I OSK 861/15 - Wyrok NSA z 2015-07-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia komunalnego

I OSK 885/15 - Wyrok NSA z 2015-07-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości

II SA/Bd 1273/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę R.M. w N. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

II SA/Op 105/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Ol 1093/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Olsztyna w przedmiocie określenia zasad gospodarki nieruchomościami

II SAB/Ke 31/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

II SA/Op 220/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego

II SA/Rz 894/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Łańcuta w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym