Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II SA/Ol 1364/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' r. w sprawie zmiany uchwały NR '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' w sprawie określenia zasad dzierżawy lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ponownego zawarcia umowy dzierżawy po wygaśnięciu umowy zawartej na czas do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz obciążan...

I OSK 2298/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie likwidacji Publicznego Gimnazjum [...] w K. w trybie sukcesywnego wygaszania cyklu kształcenia

III SA/Gd 912/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu pobierania opłat stwierdza nieważność § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały w zakresie wprowadzenia obowiązku ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach płatnego parkowania w soboty.

II SA/Rz 1583/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

I OSK 2024/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu P. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

II OSK 142/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie , nr XXXIII/252/2001 w przedmiocie statutu Gminy Bytów

I OSK 2410/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skargi kasacyjne J.K. oraz Rady Miejskiej w G. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. nr [..] w przedmiocie przekazania prowadzenia Fundacji P.E. im. K.E.N. w B. Szkoły Podstawowej w D.

II OSK 1510/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OSK 1916/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Ł. z dnia [..] listop...

II OSK 1719/17 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   +5   +10   69