Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 778/05 - Wyrok NSA z 2006-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

SA/Gd 152/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-09-23

Jeżeli stosownie do art. 218 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 ze zm./, członek spółdzielni mieszkaniowej wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej części kosztów budowy przypadających na jego lokal, to jest to definicja wkładu mieszkaniowego oznaczająca, iż wkład ten stanowi odpowiednik części kosztów budowy.~Należy zatem przyjąć, że każda wpłata całości tej części kosztów oznacza wniesienie wkładu mieszkaniowego, a więc wydatek, o któ...

FSK 2219/04 - Wyrok NSA z 2005-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu dotacji

III SA 2743/99 - Wyrok NSA z 2000-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Wr 2204/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. - Ośrodek Zamiejscowy w J.-G. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych nie pobranego przez płatnika

III SA 750/93 - Wyrok NSA z 1993-11-22

Do spółdzielni pracy, które dokonały odpisów na fundusz socjalno-bytowy na zasadach określonych art. 275 ustawy - Prawo spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 ze zm./ nie mają zastosowania, przy ustalaniu kwoty przekroczenia, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń /Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1/, zasady ustalania odpisów na fundusz socjalny określone w ustawie o zakładowych funduszach socjal...

I SA/Gd 1604/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-07-24

Zgodnie z zasadą in dubio pro tributario, stosowaną w myśl art. 6 i art. 7 przepisów konstytucyjnych obowiązujących w 1994 r., wątpliwości dotyczące wykładni przepisów podatkowych nie powinny być interpretowane na niekorzyść podatnika.

III SA 918-919/95 - Wyrok NSA z 1996-02-14

Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ nie zabrania odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika w danym roku podatkowym i przeznaczanych na spłatę wkładu mieszkaniowego, gdy budowa mieszkania, do którego przywiązane jest przysługujące mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, finansowana była z kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową.~Brak jest zatem podstaw do uznania,...

I SA/Po 1511/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-11-18

Przydziałów prawa do spółdzielczych własnościowych lokali mieszkalnych w oparciu o art. 213 ustawy - Prawo spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 ze zm./ nie można traktować jako sprzedaży opodatkowanej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

III SA 234/97 - Wyrok NSA z 1998-05-26

skargę Ingi R. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wymiaru podatku od spadków i darowizn.
1   Następne >   +2   +5   8