Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X
  • Skarżony

II SA 4033/01 - Wyrok NSA z 2002-05-21

Wymaganie dokonywania czynności urzędowych w języku polskim obowiązuje również w przypadku podejmowania przez Urząd Patentowy RP decyzji w sprawie uznania skutków międzynarodowej rejestracji znaku towarowego.

II SA 3390/01 - Wyrok NSA z 2002-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słownego 'Pebex'

II SA 1568/92 - Postanowienie NSA z 1992-09-28

skargę Tadeusza M. na niewydanie decyzji przez dyrektora Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych w W. w przedmiocie wysokości wynagrodzenia za zastosowanie projektu racjonalizatorskiego.

II SA 3018/01 - Wyrok NSA z 2002-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie ochrony praw własności przemysłowej

III RN 34/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-11-26

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy (...) na postanowienie Urzędu Patentowego (...) o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa ze zgłoszenia dokonanego w Polsce (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego (...) od postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym (...)~ uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Urzędu Patentowego i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy.

III RN 58/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-02-04

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy Firmy R. K. GmbH, B.-H., Niemcy o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. 'Dachówka szczytowa zakończenie kalenicy' z pierwszeństwem wynikającym ze zgłoszenia (...) dokonanego w dniu 22 września 1994 r. w Niemczech, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego w Warszawie (...) od postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (...) - postanowił: ~odrzucić rewi...

III RN 74/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-12

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu odwołania Spółki (...) od decyzji Urzędu Patentowego (...) w przedmiocie odmowy zarejestrowania znaku towarowego słownego 'Jan III Sobieski' na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego (...) od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym (...)

III RN 5/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-05-27

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z odwołania Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego 'L.' S.A. w G. od decyzji Urzędu Patentowego w Warszawie (...) o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego C. (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego (...) od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP (...) - uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu Patentoweg...