Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II OSK 2165/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Hajnówka od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy Hajnówka w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 816/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Lu 320/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Lu 95/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-12

Sprawa ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącej udrożnienia rowu melioracyjnego

II OW 21/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia obowiązku utrzymania w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych

IV SA/Po 1000/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

Sprawa ze skargi W.P. na działania Wójta Gminy C.

II OW 22/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

II SAB/Gl 30/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie zobowiązuje Wójta Gminy J. do wydania w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy orzeczenia rozstrzygającego wniosek skarżącego z dnia [...] r. oraz stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

II OW 13/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku o przeprowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego udrażniania i konserwacji rowu

II OW 64/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wykonania obowiązku konserwacji rowu melioracyjnego [...] we wsi Ś., gmina S.
1   Następne >   +2   +5   8