Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 378/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-25

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1286/09

I SA/Kr 555/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-10

Sprawa ze skargi J.W., o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Krakowie z, dnia 30 stycznia 2010r. sygnatura akt I SA/Kr 1508/07,

I SA/Kr 450/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną

I SA/Kr 932/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi K.F., o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem tut. Sądu, w sprawie ze skargi K. F. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej Nr [...] do [...] , [...] do [...], -

I SA/Kr 940/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia, zmienia prawomocny wyrok WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 935/09 w ten sposób, że uchyla zaskarżo...