Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 1981/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 806/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac adaptacyjnych

II OZ 1156/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

VIII SA/Wa 685/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uchylenia w części decyzji w sprawie nakazu zabezpieczenia zabytku

I SA/Wa 1059/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 933/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1188/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-19

skargę kasacyjną od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru zabytków

I SAB/Wa 7/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie B. J. na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

I SA/Wa 1442/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazania przywrócenia zabytku do jak najlepszego stanu

II OZ 1189/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru zabytków
1   Następne >   2