Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 4292/18 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Go 789/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OSK 1774/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego gruntu ...

I OSK 2703/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego ...

II SA/Kr 1201/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości po wznowieniu postępowania

II SA/Po 177/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;

I SA/Wa 1790/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi M. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 664/16

II SA/Ke 378/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 347/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 164/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości warszawskiej
1   Następne >   +2   4