Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 282/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II Sa/Gd 529/07 o odrzuceniu zażalenia M. D. na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 529/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 529/07 o odrzuceniu skargi M. D. na Uchwałę Rady Gminy C. z dnia [...], Nr ...

I SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

I OSK 1199/08 - Wyrok NSA z 2008-12-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Sławnie w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej

II SA/Łd 566/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

I SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] , nr [...] w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

I OSK 984/08 - Wyrok NSA z 2008-10-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

I OSK 177/08 - Wyrok NSA z 2008-07-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy N. Ż. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż działki uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie do ponownego rozpoznania.

II SA/Sz 527/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chojnie w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości

I SA/Wa 2062/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

I SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań
1   Następne >   2