Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Po 1059/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie przyjęcia do realizacji inwestycji 'Kanalizacja sanitarna bez przyłączy dla Gminy O.', stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Łd 193/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brzeziny w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeziny

II SA/Gl 561/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobie mieszkaniowym gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II OSK 1144/13 - Wyrok NSA z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Węgierska Górka w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

II SA/Op 208/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Sz 839/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Gminy w sprawie zakazu stosowania osadów ściekowych na terenie gminy

II SA/Ol 795/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Biskupiec w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupiec

II SA/Łd 1196/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowy Kawęczyn w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Kr 677/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXI/119/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stwierdza nieważność załącznika do zaskarżonej uchwały w zakresie punktów D.2.1 rubryka 10 oraz D.2.1 rubryka 11; D.2.2 rubryka 16 oraz D.2.2 rubryka 17 a także w zakresie punktu H obejmującego w całości akapity rozpoczynają...

IV SA/Po 50/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ż. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku dla Miasta i Gminy Ż.
1   Następne >   +2   +5   +10   29