Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SAB/Sz 160/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie wydania decyzji

I OPP 23/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 8/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 24/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 155/19 ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wezwania do doręczenia orzeczenia lekarskiego

VII SAB/Wa 19/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi P. G., E. I.-G., N. G., A. G. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, II. stwierdza, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuścił się przewlekłego prowadzenia postepowania w sprawie nr [...], III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, IV. zasądza od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz skarżą...

I OSK 1930/17 - Wyrok NSA z 2019-04-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

I OSK 247/19 - Wyrok NSA z 2019-12-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OSK 561/19 - Wyrok NSA z 2019-09-17

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

VII SAB/Wa 18/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi B. C. i D. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. stwierdza przewlekłe prowadzenie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego postępowania dotyczącego rozpoznania wniosku [...] sp. z o.o. z siedzibą o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu znak [...]; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza p...

I OPP 84/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

Skarga N. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 808/19 ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wymiany zagranicznego prawa jazdy

I OPP 56/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 427/19 ze skargi na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
1   Następne >   3