Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 1089/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Hajnowskiego w przedmiocie udostępnienia listy uczestników scalenia, przesłania kserokopii map działek wydzielonych podczas scalenia oraz ich wypisów

OW 177/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego, do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Sandomierzu stwierdzającej, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr [...] stanowi wspólnotę gruntową

II OSK 40/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości rolnej

II OZ 924/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II OZ 535/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zakazującej produkcji sera twarogowego

II OZ 481/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia zażalenia o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty od skargi kasacyjnej, sygn. akt II OZ 481/05 na decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania

OSK 1470/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II OZ 995/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gorzowie Wielkopolskim , Nr [...] w przedmiocie nieodpłatnego przyznania własności działki

II OZ 1020/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej H. W. i odmowy przywrócenia J. W. i H. W. terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego Nr [...] w przedmiocie ods...

II OZ 1043/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie scalenia gruntów
1   Następne >   +2   +5   7