Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OZ 665/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 512/07

I OZ 519/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 337/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 624/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku, Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 653/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1084/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OZ 672/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-09

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 543/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

I OZ 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 228/10 - Wyrok NSA z 2010-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1/ uchyla zaskarżony wyrok i
1   Następne >   +2   +5   8