Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Op 206/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Op 237/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-29

Sprawa ze skargi A. Ś. na czynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie potrącenia z należnego zasiłku macierzyńskiego wypłaconego nienależnie świadczenia rehabilitacyjnego

II SA/Op 13/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-09

Skarga J. N. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej wniosku pełnomocnika z urzędu radcy prawnego M. H. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

I SA/Op 425/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-08

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

II SA/Op 74/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na skutek skargi kasacyjnej J. Z. od postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 74/17 o odrzuceniu skargi

II SA/Op 89/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-30

Skarga J. K. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącego

I SA/Op 50/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w związku z wniesionym zażaleniem na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

I SA/Op 51/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w związku z wniesionym zażaleniem na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

II SA/Op 30/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Op 93/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Galewice w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   9