Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1186/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 685/04 o odrzuceniu zażalenia Z. S. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 685/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Z. S. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 685/04 o oddaleniu skargi K. i T. F, i Z. S. na decyzję Głównego Inspektora Nad...

II OSK 1309/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 1220/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji nakazującej rozbiórkę

II OSK 1226/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie z wniosku M. M. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OSK 870/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu B. Sp. z o.o. w J. Górze zaniechania sposobu użytkowania piwnic przeznaczonych na lokal gastronomiczno

II OSK 512/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 733/05 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zamościu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 803/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania

II OSK 1115/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1408/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
1   Następne >   2