Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 13/09 - Wyrok NSA z 2009-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności gruntu zajętego pod drogę publiczną uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

I OSK 86/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I OSK 1360/08 - Wyrok NSA z 2009-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności gruntu