Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 13/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-14

1. Ustawa o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodna z art. 1 i art. 3 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426 ze zm./.~2. Art. 14 ustawy o k...

K 1/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-15

Trybunał Konstytucyjny~ I. orzeka~1. Art. 1 pkt 17 lit. 'a' ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25/ w zakresie, w jakim podwyższa stawki podatkowe dotyczące 1995 r., jest niezgodny z art. 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy przez art. 77 ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz ...

K 14/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-24

I. Art. 35 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995 /Dz.U. 1995 nr 27 poz. 141/ jest niezgodny:~1. z art. 20 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426; zm. Dz.U. 1995 nr 38 poz. 184/ przez naruszenie wyrażonej w tym przepisie zasady odrębności materii ustawy budżetowej, jak również z art. 3 przepisów konstytucyjnych pozo...

K 15/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-01-29

1. Przepisy:~- art. 1 pkt 9 ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 1991 r. oraz zasadach wykonania budżetu państwa w 1991 r. /Dz.U. Nr 86 poz. 391/, w części uchylającej art. 29 ustawy budżetowej na rok 1991 ,~- art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r. /Dz.U. nr 87 poz. 396/, w zakresie odnoszącym się do czasu przed dniem wejścia ich w życie są n...

K 24/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-04-27

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:~1/ art. 32a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, dodanego przez art. 1 pkt 6 ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy /Dz.U. nr 213 poz. 1803/, z art. 2 Konstytucji,~2/ par. 48 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ...

K 7/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-12-07

1. Przepisy art. 3 ust. 4 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń /Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1 ze zm./ w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń /Dz.U. nr 73 poz. 361 ze zm./ są zgodne z art. 1 i art. 3 ust. 2 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej /Dz.U. nr 84 poz. 426/ w zakresie, w jakim przepisy te o...

K 8/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-12-14

Art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. nr 28 poz. 127/ w części dotyczącej postanowień art. 1 pkt 35 tej ustawy jest niezgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o sa...

K 5/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-07-24

Nie wprowadzenie przez ustawę w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach o ...

K 13/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-03-29

Art. 1 pkt 18 lit. 'a' i 'b' w związku z art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. nr 28 poz. 127/ jest - w zakresie dotyczącym zawieszenia w 1993 r. zasady waloryzowania podstawy obliczenia podatku - niezgodny z art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że narusza zasadę niedziałania prawa wstecz oraz że wydany został w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy, a więc bez wprowadzeni...