Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Gd 2365/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-05-18

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

I SA/Gd 2178/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji określających wysokość opłaty skarbowej

I SA/Gd 89/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-09

1. Terminy 'określa', 'ustala', jako pojęcia języka prawnego, nie powinny być zamiennie stosowane, skoro oba te terminy w świetle art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ zostały wypełnione różną treścią pojęciową, formułują dwa różne momenty powstania zobowiązania podatkowego, niosące za sobą różne skutki dla podatnika. O charakterze decyzji podatkowej /konstytutywna - art. 5 ust. 1, deklaratoryjna - art. 5 ust. 3 ustawy...

I SA/Gd 166/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-29

1. Konstrukcja całego art. 138 Kpa dowodzi, iż dopuszczalność wydania przez organ odwoławczy decyzji w trybie par. 2 stanowi wyjątek od zasady płynącej z par. 1 i sprowadzającej się do obowiązku merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.~2. Sąd administracyjny nie jest władny do zastępowania organów administracji państwowej w rozstrzyganiu spraw administracyjnych.

I SA/Gd 163/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 1994 r.

I SA/Gd 1279/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1992 r.

I SA/Gd 1463/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-08-12

W egzekucji administracyjnej brak prawnych przeszkód, aby jeden tytuł wykonawczy obejmował dwie decyzje.~Art. 26 par. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 38 poz. 161 ze zm./ wskazuje jedynie, że wierzyciel, jeśli jest jednocześnie organem egzekucyjnym, przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego. Brak więc w niniejszym uregulowaniu ograniczenia tytułu wykonawczego do jednej decyzji.

I SA/Gd 1817/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-08-26

1. Adnotacja, że skarżący stawił się i poproszony o zapoznanie się z jego treścią, odmówił przeczytania i podpisania protokołu, podpisana przez dwóch pracowników urzędu skarbowego spełnia wymóg z art. 10 par. 1 Kpa.~2. Zgodnie z art. 73 par. 1 Kpa w każdym stadium postępowania organ administracji państwowej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów, nie istnieje natomiast wymóg doręczania protokołów drogą pocztową.
1   Następne >   +2   +5   +10   12