Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 1592/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w E. w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od września 1993 r. do lutego 1994 r.

SA/Gd 2508/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-27

W wypadku zaistnienia następstwa prawnego o charakterze sukcesji generalnej - co ma miejsce w przypadku połączenia spółek na podstawie art. 285 par. 3 Kh, następuje przejęcie przez spółkę przejmującą ogółu praw i obowiązków, w tym również obowiązków o charakterze publicznoprawnym.~Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przejęła majątek innej spółki, na podstawie art. 285 par. 3 Kh, może skorzystać z prawa do pośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, które przysługiwał...

I SA/Gd 715/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-01-09

Koszty gwarantowania emisji akcji mieszczą się w dyspozycji przepisu par. 3 ust. 2 pkt 1 lit. 'b' rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych /Dz.U. nr 6 poz. 35 ze zm./, ale tylko w części, która dotyczy wyposażenia spółki w kapitał akcyjny.

I SA/Gd 1609/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego za 1991 r.

I SA/Gd 84/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-04

W przypadku dokonania zmiany formy prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę prawa handlowego powstaje nowy podmiot gospodarczy będący podmiotem VAT, a dotychczasowy podmiot i jego działalność ulegają likwidacji.

I SA/Gd 527/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-20

1. Zaniechanie inwestycji - w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ - dotyczy także rezygnacji z inwestycji już na etapie wstępnych prac badawczych, dotyczących konkretnego obiektu. O ile zaś inwestycja byłaby kontynuowana, to wartość opinii zwiększałaby wartość początkową środka trwałego.~2. Bezsprzecznie telefon komórkowy był zdatny do przewidywanego z jego przeznaczeniem użytkowania jedynie z ...

I SA/Gd 209/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-01-21

skargę nie jest formą uzupełnienia motywów zaskarżonego aktu i argumentacja z odpowiedzi na skargę nie może być brana pod rozwagę przez sąd administracyjny przy ocenie zgodności zaskarżonego aktu z prawem.~2. Postępowanie w sprawie wszczęte zostało z urzędu na skutek zawiadomienia organu I instancji przez urząd kontroli skarbowej w trybie art. 20 ust. 6 ustawy o cenach /Dz.U. nr 7 poz. 52 ze zm./ i art. 25 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej /Dz...

SA/Gd 1395/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-01-29

1. Uruchomienie jednego lub więcej rodzajów działalności, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej /Dz.U. nr 35 poz. 203 ze zm./ oznacza taką sytuację, że do dnia 31 grudnia 1990 r. wdrożona przez podatnika działalność w każdym z jej rodzajów spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.~2. B...

SA/Gd 1037/90 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-12-21

Skarga Agencji Obsługi Prawnej 'A.' w Sz. na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w S., a także
1   Następne >   +2   4