Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1137/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 2128/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela wyznaczonego do reprezentowania nieobecnej strony postępowania

I SA/Wa 2298/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I OW 180/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. L. o umieszczenie w ośrodku dla osób bezdomnych

I SA/Wa 1491/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 3290/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi W. M. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2070/14

II SA/Sz 1508/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-10

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 712/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO w L. nr [...] informującego o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

I OW 277/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o skierowanie J. G. do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1552/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   68