Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 487/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Skarga A. S. i G. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SO/Wa 32/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

VII SA/Wa 1384/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 361/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie z 28 stycznia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 2558/12 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie z 28 czerwca 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 2558/12 oddalającego skargę Stowarzyszenia A. w K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzen...

VII SA/Wa 356/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VII SA/Wa 1227/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 22/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie dotyczącej nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego

II OZ 329/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 411/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 621/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100