Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 894/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

Sprawa ze skargi E. C. i J. C. na niewykonanie przez Wójta Gminy M. wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VIII SAB/Wa 40/17 1) wymierza Wójtowi Gminy M. 2) grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych; 3) stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4) zasądza od Wójta Gminy M. solidarnie na rzecz skarżących E. C. i J. C. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kos...