Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Sz 1210/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-09-17

W wypadku, gdy wynajmujący obciąża najemcę również należnością stanowiącą równowartość podatku od nieruchomości, to kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ stanowi część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi.

I SA/Gd 389/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-06-20

1. Uchwały rad gmin, podjęte na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31/, nie mogą być adresowane do konkretnie /imiennie/ określonych podmiotów: muszą one być adresowane do nieokreślonego kręgu osób, bez względu na to, jakiej faktycznie ich liczby będą dotyczyły.~2. Uchwała rady gminy zwalniająca od podatku konkretnie oznaczony podmiot przybiera w istocie postać decyzji administracyjnej.

III SA 470/97 - Wyrok NSA z 1997-12-03

Skarga zakładu budżetowego (...) na decyzję SKO (...).

I SA/Łd 291/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-03-26

skargę Nadleśnictwa S. na postanowienie Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

I SA/Kr 88/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-07-04

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji.

III SA 1645/96 - Wyrok NSA z 1997-09-05

Skarga zakładu budżetowego (...) na decyzję SKO (...).

FPK 1/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-03-24

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej delegowanego do Prokuratury Krajowej, w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych '(...)' w P. od decyzji Wójta Gminy D. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za rok 1996, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO ...

FPK 3/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-04-14

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Skoniecznego w sprawie z odwołania Adama i Marty małżonków W. od decyzji Prezydenta Miasta W. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczy...

FPK 7/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-05-19

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie odwołania Cukrowni (...) od decyzji Burmistrza Gminy (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości po rozpoznaniu pytania prawnego pełnego składu SKO (...) o następującym brzmieniu:~Czy przy określaniu wartości początkowej budowli, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ należy uwzględniać mechanizm aktualizacji wy...
1   Następne >   2