Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 870/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-03-11

Zakład pracy chronionej po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zachowuje prawo do zwrotu wpłaconego podatku od towarów i usług.

SA/Rz 203/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-12

1. Skoro spółka w zawartej z prezesem zarządu spółki jako właścicielem nieruchomości umowie najmu przyjęła na siebie obowiązek doprowadzenia pomieszczeń do stanu wymaganego - według jej oceny - dla zaspokajania jej potrzeb tj. zapewnienia odpowiednich warunków pracy zarządu, to oczywiście mogła na siebie takie zobowiązanie w umowie najmu przyjąć, niemniej jednak ocena skutków takiego zobowiązania w umowie cywilnoprawnej dla zakresu zobowiązania podatkowego spółki musi być dokonana w ramach przep...

SA/Rz 1622/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 12 czerwca 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Miejskiej w P. z 26 kwietnia 2001 r.

SA/Rz 2347/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-04-11

W okresie obowiązywania ustawy o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ przepisy tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych nie definiowały nienależnego zwrotu podatku jako zaległości podatkowej i w konsekwencji nie określały też zasad naliczania odsetek od takiego zwrotu. Uregulowanie takie nastąpiło dopiero w ustawie - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./.

SA/Rz 282/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-08-17

1. Udział strony 'w każdym stadium postępowania' dotyczy zarówno postępowania podatkowego w pierwszej i w drugiej instancji. Należy go rozumieć jako udział strony w czynnościach mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i w których udział przewiduje Ordynacja podatkowa.~2. Przesłanka wznowienia postępowania określona w art. 240 par. 1 pkt 4 ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zostaje spełniona zarówno wtedy, gdy strona w ogóle nie br...

SA/Rz 1400/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-01-15

Skarga Marii i Jerzego W. i uchylił zaskarżoną decyzję Izby Skarbowej w (...).

SA/Rz 329/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-11-23

Skarga Marii K. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odpowiedzialności spadkobiercy za zaległości podatkowe spadkodawcy w podatku od towarów i usług za marzec 1996 r. i na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu Skarbowego w (...).

SA/Rz 118/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-12-06

Skierowanie decyzji do rodzica zastępczego, który w świetle przepisów art. 98 par. 1, art. 101 par. 1 i art. 112[1] ustawy w sprawie oraz dotknięte jest wadą wskazaną w art. 247 par. 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137...

SA/Rz 1438/95 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1997-05-08

1. W toku postępowania dotyczącego ewentualnej odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązanie podatkowe - a więc i odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki - przedmiotem ustaleń i rozstrzygnięcia jest istnienie przesłanek podmiotowych odpowiedzialności danej osoby /to jest czy konkretny podmiot odpowiada i w jakim zakresie za zobowiązania innego podmiotu/, nie istnieją natomiast podstawy-przesłanki do ustalania określania w tymże postępowaniu samego zobowiązania podatkowego, to jest p...
1   Następne >   3