Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Lu 96/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-04-12

Sprawa ze skargi T.Z. w przedmiocie wymierzenia Staroście grzywny za niewykonanie wyroku Sądu

I OSK 652/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. N., G. N.-G., H. S. i K. S. o wymierzenie Ministrowi Budownictwa grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 82/06 w przedmiocie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

II SA/Lu 479/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 934/06 dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1544/10 - Wyrok NSA z 2010-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn.akt II SA/Kr 790/07 przez Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2011-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wydaniu wyroku

I OSK 1529/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody L. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 934/06 dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Łd 207/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-13

Sprawa ze skargi S. B. o wymierzenie Prezydentowi Miasta P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 29/15 w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 2807/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi Z. N. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 308/12 wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 1000 (jednego tysiąca) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

I OSK 3478/18 - Wyrok NSA z 2019-12-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B.C. w przedmiocie niewykonania przez Starostę Powiatu [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/WA 95/15